Menu Zavřeno

Zápis

Základní škola a mateřská škola VŠTE s.r.o.

 

Zápis do 1. ročníku základní školy

pro školní rok 2024/2025

 

Základní škola a mateřská škola VŠTE s. r. o. v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

I. Termín zápisu
3. dubna 2024 13:30 – 17:00 hodin

II. Věk dítěte

Zápisu se zúčastní děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2024, případně dítě starší, kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu o odklad povinné školní docházky, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

III. Potřebné doklady

Od 4. března 2024 je možné doručit ředitelství školy Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo předložit při zápisu, příp. odevzdat při aktivitách pro předškoláky

České Budějovice 23. 02. 2024

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2024/2025